Policy

ARBETSMILJÖ/SÄKERHET – MILJÖ – KVALITET

Vi ska minimera vårt avtryck på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomisk försvarbart.
Vi ska i vårt dagliga arbete alltid ha högsta prioritet på vår arbetsmiljö.

Vårt åtagande:

‐ Vi skall inte använda arbetsmetoder och material där risk för ohälsa och personskador finns.

‐ Vi skall alltid använda föreskriven skyddsutrustning och följer överenskomna regler och instruktioner.

‐ Vi skall kontinuerligt arbeta med riskbedömningar inom vårt verksamhetsområde.

‐ Vi skall följa, samt sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer på oss.

‐ Vi skall förebygga vår miljöpåverkan genom att arbeta med ständiga förbättringar.

‐ Vi skall arbeta efter att våra samarbetspartners behandlar miljöfrågor I enighet med våra krav.

‐ Vi skall vara en kvalitetsledande totalleverantör av svetsade konstruktioner.

‐ Vi skall baserat på interna och externa mätningar ständigt förbättra våra produkter och processer.

‐ Kundernas behov ska styra vårt kvalitetsarbete från första kontakt till färdigt projekt.

Patrick Sandberg, VD

Uppförandekod/Code of Conduct